Regelendringer fra 1. jan. 2013

Mange regelendringer inntreffer i forbindelse med årsskiftet. Nedenfor har vi nevnt de mest aktuelle på Finansdepartementets ansvarsområde som er:

- Minstefradrag: satsen økes fra 38% til 40%, og maksbeløpet økes fra kr 78 150 til kr 81 300.

- Fagforeningskontigent: maksimalt fradrag økes fra 3 750 til kr 3 850.

- Formuesskatt: ligningsverdi av næringseiendom og sekundærbolig økes fra 40% til 50% av anslått markedsverdi. Bunnfradraget økes til kr 870 000, som for ektepar utgjør 1 740 000.

- Tomannsboliger: Eiere av tomannsboliger må ha brukt minst halvparten av bygningen som egen bolig for at gevinsten skal være skattefri.

- Skattefritt sluttvederlag: De gamle regler for sluttverderlag videreføres i påvente av nye regler.

- Skattefri omdanning av NUF: Nye regler for skattefri omdanning av NUF til AS er sendt på høring og er ment og tre i kraft fra 2013.

- Innberetningsplikt for drosjesentraler: Det er vedtatt plikt for drosjesentraler til årlig å innberette opplysninger om tilknyttende drosjeeieres omsetning mv. til skatte- og avgiftsmyndighetene.

Vil du lese alle regelendringene på Finansdepartementets ansvarsområde kan du gjøre det her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/aktuelt/nyheter/2012/regelendringer-fra-1-januar-2013.html?id=710723

Kilde: NARF

Publisering: 04.01.2013