Supplement til veiledningen om pensjonsforutsetninger

NRS har utgitt et supplement til NRS(V) Pensjonsforutsetninger. Supplementet er basert på markedsdata pr. 30. november 2012. Bakgrunnen for supplementet er den endrede NRS(V) IAS 19 Ytelser til ansatte utgitt 30. november 2012.

NRS vil utgi en fullstendig oppdatert versjon av NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 31. desember 2012.

I NRS(V) IAS 19 Ytelser til ansatte fremgår det at NRS ikke kan avvise at markedsrenten på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) kan legges til grunn i beregningen av diskonteringsrenten som brukes for beregning av pensjonsforpliktelsene for foretak som anvender IAS 19 Ytelser til ansatte. Som en følge av denne endringen er modellen for fastsettelse av beregningsforutsetningene i NRS(V) Pensjonsforutsetninger justert, og beregningsforutsetningene er oppdatert per 30. november 2012 i samsvar med den justerte modellen og markedssituasjonen pr. samme tidspunkt.

Følgende veiledende forutsetninger er fastsatt for en pensjonsordning med normal varighet på pensjonsforpliktelsen: (tall i parentes er tallene pr 31.08.12)
 

Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF)

3,80 %

Diskonteringsrente statsobligasjoner

2,4 % (2,2 %)

Avkastning ved plassering i livselskap

4,0 % (3,6 %)

Gjennomsnittlig lønnsvekst inklusive karrieretillegg

3,50 % (3,25 %)

Regulering av pensjoner under opptjening i folketrygden

3,25 % (3,0 %)

Pensjonsregulering (minimum/maksimum) for ordninger etter foretakspensjonsloven

0,2 % (0 %) / 3,25 % (3,0 %)

Pensjonsregulering i offentlige ordninger

2,5 % (2,25 %)

Regulering av oppsatte rettigheter i offentlige/offentliglike ordninger

3,25 % (3,0 %)

Foretak som avlegger regnskap etter god regnskapsskikk, vil kunne benytte samme modell for estimering av en foretaksobligasjonsrente som er lagt til grunn i NRS(V) pr. 31. august 2012. Denne modellen innebærer at det tas utgangspunkt i diskonteringsrente statsobligasjoner, og at det deretter legges til et risikopåslag. Risikopåslaget ble anslått til ca 2,0 % pr. 31. august 2012. Det foreligger ikke forhold som tilsier vesentlig endring av dette risikopåslaget pr 30. november 2012.

Det presiseres at de veiledende pensjonsforutsetningene tar utgangspunkt i et typisk norsk foretak med pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon. Et slikt foretak har ansatte som i gjennomsnitt er i begynnelsen av førtiårene, en vektet varighet på pensjonsforpliktelsen på rundt 25 år og har gjennomsnittlig årlig lønn (pensjonsgrunnlag) mellom 300.000 kr og 400.000 kr.

De angitte beregningsforutsetningene er beheftet med usikkerhet. Beregningsforutsetningene i veiledningen utgjør kun et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger i forbindelse med fastsettelsen av foretakets forutsetninger. Det enkelte foretak må selv fastsette forutsetningene basert på en konkret vurdering for den enkelte pensjonsordning. Forhold hos det enkelte foretak og i den enkelte pensjonsordning kan medføre behov for å avvike fra enkelte av de over angitte veiledende forutsetningene.

Det gjøres oppmerksom på at utviklingen fram mot balansedagen kan medføre at forutsetningene må endres og foretakets pensjonsberegning oppdateres. Veiledningen vil bli oppdatert pr. 31. desember 2012.
Vedlegg

• Supplement veiledning pensjonsforutsetningen pr 30.11.2012
• Estimert reallønnsutvikling
• Oppdatert veiledning IAS 19 Ytelser til ansatte


Kilde: Norsk RegnskapsStiftelse

Publisering: 03.01.2013