Skattytere som gir gaver for å bli kvitt skattepliktige gevinster

Skattedirektoratet har i en uttalelse gitt uttrykk for sitt syn på gaver i form av aksjer med negativ inngangsverdi. Med mindre det kan påvises andre formål eller virkninger ved gaven enn de skattemessige, risikerer man ulovfestet gjennomskjæring

Skattedirektoratet har 6. desember 2012 kommet med en uttalelse om gaver i form av aksjer med negativ inngangsverdi. Aksjer med negativ inngangsverdi vil ved ordinær realisasjon medføre skattepliktige gevinster. Gaveoverføring anses imidlertid ikke som realisasjon og er heller ikke skattepliktig for giveren. I slike tilfeller vil gaven ofte fremstå som ubetydelig i forhold til den skattebesparelse skattyter får ved å slippe gevinstbeskatning ved realisasjon av aksjene.

Skattedirektoratet har i tre slike saker nektet å avgi bindende forhåndsuttalelse under henvisning til at det ikke er direktoratets oppgave å bistå med skatteplanlegging. I alle tre sakene fremsto gaveelementet som helt underordnet det skattemessige formålet, som var å unngå skatt på den store gevinsten som fulgte av den negative inngangsverdien. Direktoratet kunne heller ikke se at gaven hadde annen egenverdi, virkninger eller formål. I slike tilfeller kan det være nærliggende å vurdere ulovfestet gjennomskjæring.

Er imidlertid formålet med gaven forretningsmessig begrunnet, for eksempel ved overføring av aksjer til voksne barn for at de skal drive virksomheten videre, vil formålet med og egenverdien av transaksjonen være en helt annen. Skatteetaten har i noen slike tilfeller konkludert med at ulovfestet gjennomskjæring ikke kommer til anvendelse.

Skattedirektoratets uttalelse


Kilde: NARF

Publisering: 18.12.2012