To foreløpige regnskapsstandarder er gjort endelige

NRS(F) Immaterielle eiendeler har blitt NRS 19, og NRS(F) Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta har blitt NRS 20.

NRS 19 Immaterielle eiendeler

NRS(F) Immaterielle eiendeler er oppdatert med noen begrensede endringer, og gjort om til endelig standard NRS 19. Omgjøringen får virkning for regnskapsår som starter 01.01.13 eller senere, men tidligere anvendelse er tillatt. For en oversikt over endringene, se hjemmesiden til Norsk RegnskapsStiftelse. De materielle endringen er som følger:

• Anbefalingen i punkt 2.2.2 om at kostnadsføring av utgifter til forskning og utvikling etter regnskapsloven § 5-6 ikke burde benyttes, er fjernet. Dette er en forenklingsadgang som kan benyttes av alle regnskapspliktige.
• Det presiseres i punkt 2.2.4 at utgifter som er kostnadsført ikke kan balanseføres på et senere tidspunkt. Begrunnelsen er at kriteriene for balanseføring ikke var tilfredsstilt da utgiftene ble pådratt.
• Innregning av låneutgifter ved lang tilvirkningstid er i punkt 2.3.3 tilpasset unntaket i regnskapsloven § 5-4 tredje ledd. Låneutgifter inngår i anskaffelseskost, men det er likevel adgang til å kostnadsføre låneutgifter.
• Som en følge av endring i regnskapslovens § 7-14 lyder nå notekravet i punkt 3.2 knyttet til forsknings- og utviklingsaktiviteter som følger: "Vesentlige pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter beskrives i note til årsregnskapet."

Standardteksten i punkt 3 er oppdatert tilsvarende

NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta

NRS(F) Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta er omgjort til endelig standard NRS 20, uten endringer i standarden. Omgjøringen får virkning for regnskapsår som starter 01.01.13 eller senere.


Kilde: NARF

Publisering: 18.12.2012