Endringer i beregning av pensjonsforpliktelser etter IAS 19

Føringene for hvilken diskonteringsrente som kan benyttes ved beregning av pensjonsforpliktelser etter IAS 19 er endret, noe som kan medføre vesentlige endringer i regnskapsføringen av norske pensjonsforpliktelser.

Statsobligasjonsrenten har lenge vært utgangspunktet for beregningen, ettersom det ikke har vært ansett å foreligge et dypt marked for foretaksobligasjoner med lang løpetid. To forhold har ført til en fornyet vurdering i høst:

• Fremveksten av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)
• Utviklingen av markedsforholdene for statsobligasjonsrenten

Markedet for OMF anses å være tilstrekkelig dypt, og prisingen er pålitelig. Norsk RegnskapsStiftelse kan etter dette ikke avvise at renten på OMF-obligasjoner kan anvendes ved beregning av diskonteringsrenten. Den enkelte regnskapspliktige må selv ta stilling til diskonteringsrenten.

For mer informasjon, se hjemmesiden til Norsk RegnskapsStiftelse og NRS(V) Veiledning IAS 19 Ytelser til ansatte.

Kilde: NARF


Publisert 04.12.2012